Werken als Expat in Nederland!

Expats uit alle werelddelen komen steeds vaker naar Nederland. Ze zijn hier meer dan welkom en worden op allerlei gebieden geholpen om zich zo snel mogelijk thuis te voelen. Expat worden is echter meer dan alleen verhuizen naar een ander land, een school vinden, de juiste verzekeringen sluiten en nog honderd andere praktische zaken. De reden om naar het buitenland te verhuizen ligt bijna altijd in de wens om daar te werken. Een groot deel van het leven van de expat vindt op de werkvloer plaats. En dat is nu juist de plek waar het vaak mis gaat.

Stoeien met de Nederlandse werkcultuur                                                                                   

Expats lopen vaak tegen cultuurverschillen aan, krijgen daardoor integratieproblemen waardoor hun resultaten verminderen en daarmee ook hun (intrinsieke) motivatie. Zonder hulp van buitenaf verliest de expat het plezier in zijn werk en raakt in een isolement. Er ontstaat een kloof met collega’s: “Hij zit daar maar en vraagt nooit om werk”. De interactie daalt naar het nulpunt. Hoewel veel expats vol goede intenties naar Nederland komen is grote frustratie vaak het gevolg en maar al te vaak voelt men zich door de directe benadering van Nederlandse collega’s geïntimideerd. Gezien de hoge investeringen die gepaard gaan met het in dienst nemen van expats (werving, relocation etc.) is bovenstaand scenario uiterst ongewenst.

Training: "Working in The Netherlands"    

Om bovengenoemde situaties te voorkomen dan wel te ‘genezen’ hebben wij een training een tweedaags programma ontwikkeld dat de buitenlandse medewerkers helpt zich zo optimaal mogelijk te integreren in de Nederlandse werkcultuur. Tijdens deze training krijgen de expats inzicht in de werkprocessen en cultuurverschillen. Duidelijk wordt waar deze verschillen liggen en aan welke competenties of waarden gewerkt dient te worden. Vaardigheden worden aangereikt om zo effectief en soepel mogelijk deel te nemen aan de dagelijkse werkpraktijk. Doel is om de deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden aan te reiken om zelfsturend en proactief invloed zich met deze situaties uiteen te zetten.   

Herkent u zich in deze situatie en heeft u de behoefte om hierover met ons in gesprek te gaan? Wij maken graag een afspraak om een en ander toe te lichten.